ಅತ್-ತೀನ್

atteen

ಅಪಾರ ದಯಾಳುವೂ ಅತ್ಯಂತ ಕರುಣಾಮಯನೂ ಆದ ಅಲ್ಲಾಹನ ನಾಮದೊಂದಿಗೆ (ನಾನು ಆರಂಭಿಸುವೆ)!

‘ಅತ್-ತೀನ್’, ‘ಅಝ್-ಝೈತೂನ್’ ಮತ್ತು ‘ಸೀನಾಯ್’ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿವೆ! ಅಂತೆಯೇ ಪ್ರಶಾಂತವಾದ ಈ ಸಂರಕ್ಷಿತ, ಸುರಕ್ಷಿತ (ಮಕ್ಕಃ) ಪಟ್ಟಣವೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ! ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿಯೂ ನಾವು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದೇವೆ, (ಆದರೆ ಅವನು ಸ್ವತಃ ಅವನತಿಯ ಹಾದಿ ಹಿಡಿದಾಗ) ನಾವು ಅವನನ್ನು ನಿಕೃಷ್ಟತೆಯ ಅಧೋಗತಿಗೆ ತಳ್ಳಿ ಬಿಟ್ಟೆವು. [ಅಲ್ಲಾಹ್ ನ ಏಕತ್ವ, ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ, ಪುನರುತ್ಥಾನದ ದಿನವೇ ಮುಂತಾದವುಗಳಲ್ಲಿ] ದೃಢ ವಿಶ್ವಾಸವಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಸದಾಚಾರ ಸತ್ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡವರು ಅದಕ್ಕೆ ಹೊರತಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅಂಥವರಿಗೆ ಎಂದೂ ಕೊನೆಗಾಣದ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪ್ರತಿಫಲವೂ ಇದೆ. ಹಾಗಿರುವಾಗ (ಓ ಮಾನವಾ), ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗಲಿರುವ ದಿನವನ್ನು ನೀನು ಹೇಗೆ ತಾನೇ ನಿರಾಕರಿಸುವೆ? (ಆ ದಿನ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಿ ತೀರ್ಪು ನೀಡುವ) ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಪೈಕಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮನಾದವನು ಅಲ್ಲಾಹ್ ನೇ ಅಲ್ಲವೇ? {1-8}

Advertisements

One thought on “ಅತ್-ತೀನ್

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s