ಅದ್-ದುಹಾ

ಅಪಾರ ದಯಾಳುವೂ ಅತ್ಯಂತ ಕರುಣಾಮಯಿಯೂ ಆದ ಅಲ್ಲಾಹನ ನಾಮದೊಂದಿಗೆ (ನಾನು ಓದಲಾರಂಭಿಸುವೆ)!

ಪೂರ್ವಾಹ್ನ ಸಮಯದ ಸೂರ್ಯಪ್ರಕಾಶವು ಸಾಕ್ಷಿ; ಪ್ರಶಾಂತತೆಯೊಂದಿಗೆ ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ರಾತ್ರಿಯು ಸಾಕ್ಷಿ! (ಓ ಪೈಗಂಬರರೇ), ನಿಮ್ಮ ಒಡೆಯನು ನಿಮ್ಮನ್ನು [ಪ್ರವಾದಿತ್ವದ ದೌತ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕಾರ್ಯದಿಂದ] ಉಪೇಕ್ಷಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ; ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಬೇಸರಿಸಿಕೊಂಡೂ ಇಲ್ಲ. ನಿಜವಾಗಿ, ಮುಂದೆ ಬರಲಿರುವ ಆ ಕಾಲವು ಕಳೆದು ಹೋದ ಈ ಕಾಲಕ್ಕಿಂತ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವುದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ, ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಒಡೆಯನು ನಿಮಗೆ [ಎಲ್ಲವನ್ನೂ] ದಯಪಾಲಿಸಲಿರುವನು ಮತ್ತು ನೀವು ಸಂತುಷ್ಟರಾಗಿ ಬಿಡುವಿರಿ. {1-5}

ನೀವು ಅನಾಥರಾಗಿದ್ದುದನ್ನು ಕಂಡು ಅವನು ನಿಮಗೆ ಆಶ್ರಯ ಒದಗಿಸಲಿಲ್ಲವೇ? ನೀವು ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಅವನು ನಿಮಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲವೇ? ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿರ್ಗತಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಅವನು ನಿಮಗೆ ಸಂಪನ್ನತೆಯನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಲಿಲ್ಲವೇ? {6-8}

ಆದ್ದರಿಂದ (ಓ ಪೈಗಂಬರರೇ), ಅನಾಥರೊಂದಿಗೆ ಕಠಿಣವಾಗಿ ವ್ಯವಹರಿಸಬೇಡಿರಿ; ಯಾಚಿಸುವವರನ್ನು ಜರೆಯಬೇಡಿರಿ; ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಒಡೆಯನು/ಪರಿಪಾಲಕನು (ನಿಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿರುವ) ಅನುಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಲಿರಿ. {9-11}

Advertisements

2 thoughts on “ಅದ್-ದುಹಾ

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s