ಅನ್-ನಸ್ರ್

ಸೂರಃ ಅನ್-ನಸ್ರ್ | ಪವಿತ್ರ್ ಕುರ್‍ಆನ್ ನ 110 ನೆಯ ಸೂರಃ | ಇದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 3 ಆಯತ್ ಗಳು ಇವೆ | ( ಅರಬಿ: سورة النصر )

110 | ಸೂರಃ ಅನ್-ನಸ್ರ್ | ಆಯತ್ ಗಳು 3
110 | ಸೂರಃ ಅನ್-ನಸ್ರ್ | ಆಯತ್ ಗಳು 3

ಅಲ್ಲಾಹ್ ನ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ (ಆರಂಭಿಸುವೆ); ಅವನು ಅತ್ಯಧಿಕ ದಯೆ ತೋರುವವನೂ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಕರುಣೆಯುಳ್ಳವನೂ ಆಗಿರುವನು!

(ಓ ಪೈಗಂಬರರೇ,) ಮುಂದೆ, ಅಲ್ಲಾಹ್ ನ ನೆರವು ಬಂದು ಬಿಟ್ಟಾಗ, ಮತ್ತು [ಮಕ್ಕಃ ಪಟ್ಟಣದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ] ವಿಜಯ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದಾಗ (ಅಲ್ಲಿಯ) ಜನರು ಸಮೂಹ ಸಮೂಹವಾಗಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ನ ‘ದೀನ್’ ಗೆ [ಅರ್ಥಾತ್: ಇಸ್ಲಾಮ್ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ] ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನೀವು (ಕಣ್ಣಾರೆ) ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ, ಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮೊಡೆಯ (ಅಲ್ಲಾಹ್) ನ ಪಾವಿತ್ರ್ಯವನ್ನು ಜಪಿಸಿರಿ; ಜೊತೆಗೆ ಅವನೊಡನೆ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸುತ್ತಲಿರಿ! ಅವನಾದರೋ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕನಿಕರಿಸುವವನಾಗಿರುವನು. {1-3}

One thought on “ಅನ್-ನಸ್ರ್

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s