ಅಲ್-‘ಅಲಕ್

iqra_bisimi

ಅಲ್ಲಾಹ್ ನ (ಪವಿತ್ರ) ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ, ಅವನು ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಕರುಣೆಯುಳ್ಳವನು ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಕರುಣೆ ತೋರುವವನು!

(ಓ ಪೈಗಂಬರರೇ, ಸಕಲ ವಿಶ್ವವನ್ನು) ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಒಡೆಯನ ನಾಮದೊಂದಿಗೆ ಪಠಿಸಿರಿ. ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವ (ಸ್ವಭಾವದ) ರಕ್ತಪಿಂಡದಿಂದ ಅವನು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವನು. ಪಠಿಸಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದ ಒಡೆಯನು ಅತ್ಯಂತ ಉದಾತ್ತನಾಗಿರುವನು, ಆದರಣೀಯನಾಗಿರುವನು. ಅವನು (ಓದು-ಬರಹದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು) ಲೇಖನಿಯ ಮೂಲಕ (ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ) ಕಲಿಸಿದನು. ಮನಷ್ಯನಿಗೆ ತಿಳಿಯದೇ ಇದ್ದಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನೂ ಅವನು ಕಲಿಸಿದನು. {1-5}

ಎಂದಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ! ತಾನು (ಯಾವ ಅಗತ್ಯಗಳೂ ಇಲ್ಲದ) ನಿರಪೇಕ್ಷಕನೆಂದು ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಭ್ರಮಿಸಿ ಕೊಂಡಿರುವ ಮನುಷ್ಯನು ನಿಜವಾಗಿ ಹದ್ದು ಮೀರಿದವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. (ಆದರೆ) ಯಥಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅವನ ಮರಳುವಿಕೆಯು ನಿಮ್ಮ ಒಡೆಯನ ಕಡೆಗೇ ಆಗಿರುವುದು. {6-8}

ನಮ್ಮ ಓರ್ವ ಉಪಾಸಕ, [ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ರು] ನಮಾಝ್ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದ ಒಬ್ಬಾತನನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದಿರೇನು? ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಧರ್ಮನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದರು – ಎಂದಾದರೆ ನಿಮಗೆ (ನಮಾಝ್ ಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದವನ ಬಗ್ಗೆ) ಏನನ್ನಿಸುತ್ತದೆ?

ಇನ್ನು (ನಮಾಝ್ ಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದವನು) ಸತ್ಯವನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿದವನೂ ಅದರಿಂದ ಮುಖ ತಿರುಚಿಕೊಂಡವನೂ ಹೌದಾದರೆ ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು? ಅಲ್ಲಾಹ್ ನು ತನ್ನನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದು ಆತನಿಗೆ ತಿಳಿಯದೇ? {9-14}

ಸರ್ವಥಾ ಇಲ್ಲ! ಅವನು ಸ್ವಯಂ (ತನ್ನನ್ನು ಅಂತಹ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳಿಂದ) ತಡೆದುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ನಾವು ಅವನ ಮುಂದಲೆಯ ಕೂದಲು ಹಿಡಿದು [ನಿಂದ್ಯವಾಗಿ ನೆಲದಲ್ಲಿ] ಎಳೆಯುವೆವು; ಸುಳ್ಳುಗಾರ ಪಾಪಿಯ ಮುಂದಲೆ ಅದು! (ಹಾಗೆ ಎಳೆಯುವಾಗ ಅವನು ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ) ತನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಕರ ಕೂಟವನ್ನು ಕರೆಯಲಿ. ನಾವೂ ಸಹ (ಯಾತನೆ ಕೊಡುವ) ಮಲಕ್ ಗಳ ಕೂಟವನ್ನು ಕರೆಯುವೆವು! {15-18}

ಬೇಡ! (ಓ ಪೈಗಂಬರರೇ,) ನೀವು ಆ (ಧಿಕ್ಕಾರಿಯತ್ತ) ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಡಿರಿ; ಬದಲಾಗಿ ನೀವು (ಅಲ್ಲಾಹ್ ನ ಮುಂದೆ) ಸಾಷ್ಟಾಂಗವೆರಗಿರಿ ಮತ್ತು (ಆ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಾಹ್ ನ) ಸಾಮೀಪ್ಯ ಪಡೆಯಿರಿ. {19}

Advertisements

One thought on “ಅಲ್-‘ಅಲಕ್

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s