ಅಲ್-ಇನ್ಶಿರಾಹ್

alinshirah

ಅಪಾರ ದಯಾಳುವೂ ಅತ್ಯಂತ ಕರುಣಾಮಯಿಯೂ ಆದ ಅಲ್ಲಾಹನ ನಾಮದೊಂದಿಗೆ (ಓದಲಾರಂಭಿಸುವೆ)!

(ಮುಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರರೇ!) ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ತೆರೆದು ವಿಶಾಲಗೊಳಿಸಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲವೇ? ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನು ಮುರಿದು ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದ, ನಿಮಗೆ ಹೊರಲಾಗದ ಭಾರವನ್ನು ನಾವು ನಿಮ್ಮಂದ ನೀಗಿಸಿ ಬಿಡಲಿಲ್ಲವೇ? ತರುವಾಯ, ನಿಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಔನ್ನತ್ಯಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿದೆವು. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟಗಳ ಜೊತೆಜೊತೆಗೆ ಸುಖ-ಸಮಾಧಾನಗಳೂ (ಬರುತ್ತವೆ). ಹೌದು, ಕಷ್ಟ-ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳ ಬೆನ್ನಿಗೇ ಶಾಂತಿ-ನೆಮ್ಮದಿಗಳೂ (ದೊರಕುತ್ತವೆ). {1-6}

ಆದ್ದರಿಂದ, (ಪೈಗಂಬರರೇ, ದೌತ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ನಿಬಿಡತೆಯಿಂದ) ನಿಮಗೆ ಬಿಡುವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾದಾಗಲೆಲ್ಲ ಶ್ರಮವಹಿಸಿ (ಅಲ್ಲಾಹ್ ನ ಉಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿ) ತೊಡಗಿರಿ ಮತ್ತು (ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸದಾ ಕಾಪಾಡುವ ಆ) ನಿಮ್ಮ ಒಡೆಯನೆಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಲವು ತೋರುವರಾಗಿರಿ. {7-8}

Advertisements

2 thoughts on “ಅಲ್-ಇನ್ಶಿರಾಹ್

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s