ಅಲ್-ಲೈಲ್

ಅಪಾರ ದಯಾಳುವೂ ಅತ್ಯಂತ ಕರುಣಾಮಯಿಯೂ ಆದ ಅಲ್ಲಾಹನ ನಾಮದೊಂದಿಗೆ (ನಾನು ಓದಲಾರಂಭಿಸುತ್ತೇನೆ)!

ರಾತ್ರಿಯು ಸಾಕ್ಷಿ – ಅದು ಕವಿದುಕೊಂಡಾಗ; ಮತ್ತು ಹಗಲು ಸಾಕ್ಷಿ – ಅದು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದಾಗ! ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಎಂಬ ಸೃಷ್ಟಿ ವೈವಿಧ್ಯವೂ ಸಾಕ್ಷಿ! ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ದುಡಿಮೆ/ಹೆಣಗಾಟಗಳು ವ್ಯತ್ಯಸ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದೆ [1-4]

(ತನ್ನ ಸಂಪತ್ತಿನಿಂದ ಅಲ್ಲಾಹ್ ನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ) ದಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಧರ್ಮನಿಷ್ಠನಾಗಿ ಉಳಿದು ಸದ್ಗುಣಗಳನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡವನಿಗೆ ನಾವು (ಸ್ವರ್ಗದತ್ತ ಸಾಗಿಸುವ) ಸರಳ ಹಾದಿಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇನ್ನು ಯಾರು ಜಿಪುಣತೆ ತೋರಿ (ಅಲ್ಲಾಹ್ ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು) ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ ಸದ್ಗುಣಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿದನೋ ಅಂಥವನಿಗೆ ನಾವು (ನರಕದತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ) ದುರ್ಗಮ ಹಾದಿಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅಂಥವನು ಸ್ವತಃ ನಾಶ ಹೊಂದಿದಾಗ ಅವನ ಆ ಸಂಪತ್ತು ಅವನ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬಂದೀತು? [5-11]

(ಒಳಿತು ಮತ್ತು ಕೆಡುಕಿನ) ದಾರಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿವರಿಸುವುದು ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಹೊಣೆ. ಇಹಲೋಕ ಪರಲೋಕಗಳೆರಡೂ ನಮೆಗೇ ಸೇರಿದವುಗಳು. ನಾನಿದೋ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಧಗಧಗಿಸಿ ಉರಿಯುವ ನರಕದ ಬೆಂಕಿಯ ಕುರಿತು ಎಚ್ಚರಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. (ನಮ್ಮ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು) ಸುಳ್ಳೆಂದು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನು ತೋರಿಸಿದ ನಿಕೃಷ್ಟ/ಭಾಗ್ಯಹೀನನ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವೊಬ್ಬನೂ ಆ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಸೇರಲಾರನು. ಧರ್ಮನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು, ತನ್ನನ್ನೂ ತನ್ನ ಸಂಪತ್ತನ್ನೂ ನಿರ್ಮಲಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ (ಅಲ್ಲಾಹ್ ನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ) ದಾನವಿತ್ತವನನ್ನು ಆ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ದೂರವಿರಿಸಲಾಗುವುದು. ಪರಮೋನ್ನತ ಪ್ರಭುವಿನ ಸಂಪ್ರೀತಿ ಪಡೆಯುವುದೇ ಹೊರತು ತನ್ನ ಮೇಲಿರುವ ಬೇರೊಬ್ಬನ ಋಣ ತೀರುಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅವನು ದಾನ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ. ಬಹುಬೇಗನೇ (ನಾವು ಕೊಡಲಿರುವ ಪ್ರತಿಫಲದಿಂದಾಗಿ) ಅವನು ಸಂತೃಪ್ತನಾಗಿ ಬಿಡುವನು. [12-21]

Advertisements

One thought on “ಅಲ್-ಲೈಲ್

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s