ಪವಿತ್ರ ಕುರ್‍ಆನ್ | 30 ನೆಯ ಭಾಗ

ಪವಿತ್ರ ಕುರ್‍ಆನ್ ನ ಕೊನೆಯ ಅರ್ಥಾತ್ 30 ನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ 37 ಸೂರಃ ಗಳ ಸರಳವಾದ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ

ترجمــة للجــزء الأخيــر من كتــاب اللـه تعالى ، جــزء عــمﱠ كامــلا ، إلى لغــة الكانادية من قبــل إقبــال صــوفي

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s